Ch. Shona of Manshay

Ronay of Manshay x Osprey of Portsonachan (b. 1970)

Ch. Shona of Manshay (1974)